istoric

Istoricul școlii

Conform Ordinului nr.775 emis de Ministerul Energiei Electrice, având în vedere Hotărârea Consiliului de Miniștri cu privire la organizarea școlilor profesionale, școlilor tehnice și școlilor tehnice de maiștri, precum și ordinul Ministerului Învățământului nr.2763 din 20.05.1996 pentru introducerea în rețeaua învățământului Ministerului Energiei Electrice a grupurilor școlare energetice, pe data de 1 iulie 1966 se înființeazăGrupul școlar energetic Deva, care va funcționa pe lângă întreprinderea Centrala termoelectrică Deva cu sediul în orașul Deva regiunea Hunedoara”.

Funcționând la început ca și școală tehnică postliceală și de maiștri, a pregătit tehnicieni electroenergetică precum și maiștri lăcătuș mecanic termoenergetic și electrician  centrale, stații și rețele electrice, forță de muncă din domeniul energetic necesară Termocentralei Mintia.

O altă unitate economică din zonă care a beneficiat de personalul calificat pregătit prin școala noastră a fost Întreprinderea de Rețele Electrice Deva – IRE. Astfel în perioada 1969-1972 se pregătesc și ucenici electricieni centrale, stații și rețele electrice, aceștia fiind  necesari exploatării și întreținerii instalațiilor.

Tot acum încep lucrările de construcție la noua locație a școlii situată pe strada Minerului nr.28, actuala Titu Maiorescu. Au fost create astfel premisele unei baze materiale care să susțină formarea specialiștilor necesari domeniului energetic aflat într-o perioadă de profunde transformări.

Odată cu trecerea anilor, cu modificările survenite în structura învățământului românesc și cu necesarul de forță de muncă calificată din zonă, pregătirea pe care școala a oferit-o s-a diversificat. Astfel în perioada 1972 – 1975 s-au pregătit prin școala profesională: constructor finisor și electrician centrale, stații și rețele electrice.

 La liceu zi pregătirea s-a făcut pentru specializarea electrotehnică, în anul 1974 începându-se a se pregăti și prin forma de învățământ seral pentru  specializarea mecanoenergetic.

Din anul 1975 denumirea școlii a fost: Liceul de Electrotehnică.

În perioada 1978 -1991 școala a purtat numele de Liceul Industrial Nr.2.

 A fost mărit numărul de clase iar la specializările deja tradiționale s-au alăturat și altele: lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje,

Odată cu anul 1991 unitatea noastră de învățământ s-a numit: Grup Şcolar Industrial Energetic.

Ca o recunoaștere a meritelor școlii dovedite prin înalta pregătire pe care a asigurat-o absolvenților, beneficiind de un colectiv de cadre didactice foarte bine pregătite, de o dotare materială adecvată, dar și din dorința de a marca importanța contribuției pe care fizicianul, inventatorul, profesorul, academicianul Dragomir Hurmuzescu a avut-o la dezvoltarea   învățământului electrotehnic, din anul 2001 denumirea școlii se modifică în: Colegiul Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu”, denumire sub care suntem cunoscuți și astăzi.

De la înfiinţare şi până în prezent, şcoala a trecut prin perioade de reorganizare, avându-se permanent în vedere adaptarea ofertei şcolare la dinamica vieţii economice şi sociale.

Dacă la început a pregătit forță de muncă pentru domeniul energetic, odată cu trecerea anilor oferta s-a diversificat, incluzându-se ulterior alte domenii: electric, mecanică, electronică și automatizări, transporturi, textile, estetică și igiena corpului omenesc. S-a asigurat pregătirea prin școli de ucenici, școli profesionale, liceu zi și seral, școli postliceal și de maiștri.

Ţinând cont de faptul că începând cu anul şcolar 2010-2011 Structura Şcoala Generală „Andrei Mureşanu” s-a alăturat Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, şi oferta educaţională s-a întregit prin includerea în oferta școlii și a nivelului de învățământ primar și gimnazial.

Începând cu anul şcolar 2014, Colegiul „Ion Mincu” Deva se comasează prin absorbţie cu Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”. Aceasta a luat ființă tot în anul 1966 şi  a fost foarte mult timp singura unitate de învățământ din judeţ ce a pregătit forţa de muncă din domeniul construcţiilor, fiind reprezentativă pentru pregătirea specialiştilor din acest domeniu.

Odată cu alăturarea Colegiului „Ion Mincu” Deva ce avea în structură şi clase din învăţământul special şi din programul „A doua şansă”, oferta şcolii s-a diversificat, fiind în prezent o unitate  de învăţământ complexă din punct de vedere al ofertei educaţionale.

Ca o recunoaștere a eforturilor făcute pentru a răspunde cât mai bine exigențelor actuale, școlii i-a fost atribuită titulatura de „Școală Europeană” în anii 2009, 2015 și 2019.

În prezent, titulatura unității noastre de învățământ este: Liceul Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Școală Europeană.

Rezultatele deosebite înregistrate de la înfiinţare şi până în prezent sunt izvorâte din credința în misiunea de dascăl a cadrelor didactice precum și din dorința de instruire și de autodepășire a elevilor.